Isten mosolyáról kérdeztél

 


Kedves Sofy, kérdésedre röviden igyekszem összefoglalni, hogy az Isten ránk mosolygásának, milyen szép jelei vannak a lelkünkben, illetve mit is jelent, hogy ránk-mosolyog az Isten.


A megfontolásunk alapja maradjon Benedek pápa tegnap említett imája, melyben a Boldogságos Szűzanyát nevezi Isten mosolyának.


"Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya,

Krisztus fényességének tükröződése,

a Szentlélek lakóhelye,

a hajnalcsillag, a mennyország kapuja

és az első föltámadott teremtmény,

testvéreinkkel együtt kérünk:

könyörögj érettünk!"
(XVI. Benedek pápa imája Lourdes, 2008.)


Ez az imádság arra mutat, hogy az Isten mosolya nem szubjektív valami (tehát nem a mi érzésünk, nem a mi lelkünk állapotától függő, esetleg csak bennünk létező elképzelés), hanem egy tőlünk függetlenül is létező tény, sőt - ahogy Benedek pápa imádságában olvassuk - egy személy.


Kérdésedben Isten mosolyának fizikai jelein túl, inkább annak lelki megmutatkozásáról érdeklősz. Én azonban nem is választanám szét e két "területet". Ha csak annyiban nem, hogy leszögezzem: az Isten mosolyának vigasztaló igazságát elsősorban nem a múló anyagi világ olyan értékei jelentik, amelyeket tegnap a rövid beszélgetésben említettünk (anyagi biztonság, siker, vidámság, boldog család stb.). Igen, az ilyesmi is Isten adománya, de lehet akár a világ múlékony ránk-mosolygása is igazi lelki kincsek nélkül. Isten mosolyának szépsége, ereje éppen a világ csalfa mosolyának ismeretében lesz még nyilvánvalóbb.


Az Isten mosolya az ő teremtő és megváltó szeretetének számos materiális és szellemi természetű megnyilvánulása, de kitüntetett módon a Szeplőtelen Szűz Mária. Jézus édesanyja által az Isten szeretete - a látó értelmet és nyitott szívet - rabul ejtő szépségével mutatkozik meg a lelkünkben.


Kedves Sofy, kérdésedre a válaszom tehát az, hogy Isten mosolya a lelkünkben nem más, mint a Szűz Anya ismerete, szépségének csodálata, az ő anyai oltalmába vetett remény, az iránta való gyermeki bizalom. (Azt most itt nem is mondom, hogy mindez az Isten-ember Krisztus Jézus misztériumának részeként tud a lelkünk kincsévé válni.)


Ez - Mária igaz tisztelete és szeretete - isteni ajándék. Olyan, mint, mikor egy kisgyerekre az édesanyja rámosolyog ingyen, csak azért, mert szereti, akinek életet adott. Érdemünk nélküli ajándék, ha Jézus édesanyjában felismerjük Isten mosolyát és a szépre, jóra törekvésünk által visszamosolygunk a teremtő és megváltó Istenre.

Mert az Isten mosolyára - ha felnyílt rá az értelmünk szeme - nem tudunk nem visszamosolyogni.


Sok mindent hozzá lehetne még ehhez tenni, de nem akarlak túl hosszadalmas fejtegetéssel terhelni és a lényeg amúgy is "csak" ennyi. :)

Irgalmasság rózsafüzére

és a kilenced, amelyet például az Irgalmasság ünnepére készülve Nagypénteken lehet kezdeni.


AZ IRGALMASSÁG KILENCEDE

ELSŐ NAP

,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.''

Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Amen.


MÁSODIK NAP
,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.''

Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.
HARMADIK NAP
,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigasztaló csepp.''

Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, a Szent Hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságban az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Amen.


NEGYEDIK NAP
,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!''

Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.


ÖTÖDIK NAP
,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.''

Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.


HATODIK NAP
,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.''

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.'' Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Amen.HETEDIK NAP
,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.''

Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint az élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.''


NYOLCADIK NAP
,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tűzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.''

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ők is, ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.


KILENCEDIK NAP
,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől szenvedett leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.''

Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán fájdalmat okoznak Neked! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz. 

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét.
AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA (minden nap 15:00)

1320 JÉZUS MONDJA: ,,Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ számára. Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.''


AZ IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE:

(Szent Faustina:) …e szavakat hallottam: ,,Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a következőképpen: 

Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet. Ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: 

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; 

majd a kis szemekre: 

Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! 

Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"Szt Faustina imája: 

Tűz és a jég együtt nem lehet,
mert vagy a tűz kihuny, vagy a jég enged.
ó, Uram, irgalmad még nagyobb 
nyomorúságot is megold. Amen

A tökéletes bánat és a lelki áldozás


olyan lehetőségeket biztosít annak, aki nem tud eljutni templomba, hogy a lélek - még ha fájdalmat is érez emiatt - kegyelmi élete kárt nem szenved a lehetetlen körülmények között sem.

A tökéletes bánatot egy őszinte lelkiismeretvizsgálat után föl lehet indítani a szentgyónásnak a bánatimájával, ami úgy kezdődik, hogy „teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet”, - csak azt a kis betétet kell beletenni, hogy Istenem, az irántad való szeretetből szánom és bánom minden bűnömet.
Ez az „irántad való szeretetből”, ez azt jelenti, nem azért mert bajban vagyok, nem azért mert félek, hogy elkárhozom, vagy félek a büntetéseidtől, hanem mert szeretlek, mert a hitből tudom, hogy Te jó vagy, és a főparancsként mondod, hogy szeresd a te Uradat, Istenedet! Hát most ennek a jeleként szánom és bánom az elkövetett bűneimet, és erősen fogadom, hogy a segítségeddel többé nem vétkezem.
Ez a tökéletes bánat akkor is megtisztítja a lelket, hogyha halálos bűne volna.
De, ha normalizálódik a helyzet, és gyóntatóhoz tud jutni az ember, akkor egy halálos bűn utáni tökéletes bánatot, szentgyónással meg kell erősíteni, és akkor meg kell gyónnom azt a bizonyos bűnömet.

A lelki áldozás lélekben való egyesülés az Úr Krisztussal.
A lelki áldozás a lélek szent vágyának a kifejezése:
Jézusom, szeretnék veled találkozni, mégpedig a szeretet egyesülésében.
És most ugyan a kenyér színe alatt nem vehetlek magamhoz, de a szívem a tiéd, jöjj, jöjj és tölts el azokkal a kegyelmekkel, amikre éppen most nekem is, a szeretteimnek is szükségem van.

Az imakönyvekben erre általában két vagy három mintát, imádságot lehet találni, bármelyik alkalmas a lelki áldozásra. De az is jó, ha nem találok szöveget, de a szívemnek ezt a szent vágyát elsóhajtom a saját szavaimmal az Úrnak.

Tehát, ha netán bezárják a templomokat, nem a lelkünket zárják be, és nem a Jóistennel való kapcsolatunkat szakítják meg.
Mert a lelki áldozás az normális körülmények között is egy jó dolog.


---

Bánatima a tökéletes bánat felindításához:


Irántad való szeretetből teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal Téged, végtelenül jó és szeretetreméltó Istenemet megbántottalak.
Erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem és a bűnre vezető alkalmat kerülöm.
Ámen.


Imádság a lelki áldozáshoz:

Uram, Jézus,hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban imádlak és szeretlek.
Égő vággyal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe.
Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna.
Egészen Neked adom magam.
Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled!A túlzott erőfeszítések

helyett egy kis lazítás jól jöhet, de...
Amennyiben

nincs más választás...


A féligazság

teljes hazugság - mondják. S valóban:


Például

sok mást is fel lehetne hozni.